• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Zdravotná olympiáda

Výchova k zdraviu rozvíja poznanie dieťaťa, mení jeho hodnotový systém. Deti nadobúdajú skúsenosti a kompetencie, naučia sa chápať zdravie ako hodnotu, vážiť si ho a ochraňovať, stavajú sa ochotnými a schopnými pomôcť, byť ľudskými k sebe i okoliu. Za tým účelom sa 14. 6. uskutočnila zdravotná olympiáda  triedy lienok a včielok. Na deti čakali 4 stanovištia / Ľudské telo, Zmysly, Zdravá výživa, Prvá pomoc/, kde si overili svoje získané vedomosti a prakticky si vyskúšali ako vyriešiť navodenú krízovú situáciu.  Zvládnutie všetkých úloh bolo odmenené medailou. V závere nechýbala spoločná pieseň „ My sme deti sveta“.

 

 

Celý článok...

Športovo-poznávacia olympiáda

Dňa 13.6.2019 sa na našej MŠ uskutočnila športovo-poznávacia olympiáda s názvom „ My sme deti sveta“. Olympiáda prebehla v spolupráci Mesta Vranov nad Topľou, Kabinetu pre predprimárne vzdelávanie, CVČ a ÚPSVaR. V pestrofarebných tričkách nastúpili 6 členné družstvá deti vranovských MŠ. Hosťom tejto akcie bol aj pán primátor mesta  Ing. Ján Ragan, PaedDr. Marianna Lapčáková – vedúca oddelenia školstva, PaedDr.  Janka Stašková – koordinátorka ochrany detí pred násilím, JUDr. Anna Katreničová – policajná preventistka, Bc. Marta Kertisová – pracovníčka Červeného kríža a nechýbali ani psychologičky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Deti si na pripravených stanovištiach preverovali svoje zručnosti, schopnosti ale aj vedomosti. Záver tohto horúceho dňa  patril  spoločnej hymne „My sme deti svetaˮ.  Autorkou  textu je PaedDr. Janka Stašková a zhudobnil  ju Mgr. Boris Marcinov  vedúci hudobného oddelenia v CVČ .

 

Celý článok...

Deň slnka

3.5.2019 – DEŇ SLNKA – jeho význam a dôležitosť pre život  na Zemi sme si chceli pripomenúť aj my v našej MŠ. Keďže počasie nám to nedovolilo, tak sme čakali...A dnes, 11.6. to vyšlo. Vyšlo aj teplé slniečko a na školský dvor zavolalo deti z triedy č.1,3,8. Pani učiteľky z triedy č.3 pripravili pre deti pekný, veselý, slnečný deň. Najprv si všetci spoločne zacvičili na známe riekanky o Slniečku, deti z triedy č.3 pozdravili slniečko cvičením jogy ,,Pozdrav slnku“ a potom prišlo aj ,,Slniečko na rukavičke.“ Deti sa s ním porozprávali, zaspievali mu pesničku ,,Slniečko sa zobudilo“, potom sme sa presunuli na pripravené a označené stanovištia, kde sa hrali a plnili zaujímavé úlohy: z veľkých tehličiek Lega stavali slniečko, hrali sa na planéty, ktoré obiehajú okolo Slnka, ako hviezdičky zdolávali rôzne prekážky na mliečnej cestičke, zahrali sa na slniečka, tancovali a riešili aj hru – Tieňohru. Slniečko z nich malo veľkú radosť a tak ich odmenilo pečiatkou na ruku a krásnou motivačnou nálepkou na tričko. A naše deti majú pre nás všetkých jeden slnečný odkaz: ,,Kam nechodí slnko, tam chodí lekár“.

 

Celý článok...

Jar
Leto
Jeseň
Zima